Dz.U. z 2005r Nr 31 poz 267

Nasz Kosz

Temat: Staż absolwencki a wynagrodzenie chorobowe
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze z.) Art. 4....
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7491Temat: Zwolnienie lekarskie męża na "opiekę" nad żoną?
267 Można brać L4 tyle ile potrzeba-np. 1 czy 5 dni ale najwiecej 14-płatne jest 80%
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11071


Temat: Zasiłek chorobowy-POMOCY!
I jeszcze jedno-wynagrodzenie mam w stałej kwocie.Jak zatem ma się przepis ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), art. 45 ust. 1 -podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3293


Temat: ile dni mam pracownik na dostarczenie L4
... z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). „Zasiłek...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=991


Temat: zwolnienie chorobowe
Jak wskazuje art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267), pracownik powinien...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2477


Temat: Pn na dostawę jaj spożywczych
Wrocław, dnia ......07.2007r. dotyczy: unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę jaj spożywczych (nr sprawy: ŻYWN/267/2007). Informuję, że działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie na dostawę jaj spożywczych. Uzasadnienie: Zamawiający bezzasadnie wprowadził wymóg załączenia do oferty dokumentów żądanych na podstawie uchylonej ustawy z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 265 z późn zm.) - pkt 5.2.1. oraz pkt. 6.1.4 i 6.1.5. SIWZ....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1744


Temat: wyrównania do zasiłków macierzyńskich (wyrok TK)
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia ... art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o ponowne przeliczenie wypłaconych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłatę ewentualnego wyrównania wraz z należnymi odsetkami. trochę...
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=4135


Temat: zmiana pracodawcy a wysokość zasilku macierzyńskiego
  Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm. Art....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=63721


Temat: Długość zwolnienia w czasie ciąży
Nr 31, poz. 267) Art. 8. [Okres zasiłkowy] Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=22884


Temat: zasiłek chorobowy z KRUS-śmierć ubezpieczonego
zasiłek chorobowy z KRUS-śmierć ubezpieczonego   Z art.65 ust 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.267 ze zm.) wynika, że wrazie śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego mu zasiłku, zasiłek wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego.Kto jest osobą uprawnioną w przypadku ubezpieczenia...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=45760


Temat: Wrześniówki 2010 na finiszu
... i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 31, poz. 267, z późn. zm.). Źródło:www.mpips.gov.pl
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=197152


Temat: opieka nad chorym dzieckiem
60 dni Dz.U. 2005 nr 31 poz. 267 art.33
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2582


Temat: Długość zwolnienia lekarskiego, a podstawy prawne.
USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 20 października 2003 r.) Dz.U.03.179.1750 Art. 60b. (79) Zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792). Rozdział 7 Zwolnienie...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=25857


Temat: Jak obliczyc podstawe zasiłku chorobowego?pilne.
... ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) ) mówi wyraźnie ze :podstawę zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=6681


Temat: Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
61, 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. t.j. z 2005 r. nr 31, poz. 267). Odpowiedzi udzieliła Redakcja...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1495


Temat: Pn na dostawę jaj spożywczych
(wg załącznika nr 1) - oświadczenie określone w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2); - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie ... z art. 40 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 265 z późn zm.) - ... i 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 265 z późn. zm.) - dotyczy zakładów produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, które zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia podlegają takiemu obowiązkowi; jeżeli z tytułu prowadzonej działalności wykonawca nie podlega obowiązkowi wdrożenia i stosowania systemu HACCP przedstawi ... załączniku nr 3) ; - oświadczenie, że Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia w odpowiednich ilościach do jednostek wojskowych zgodnie ze składanymi zamówieniami (na zał. nr 3); - oświadczenie, że Wykonawca zagwarantuje, ... przez Zamawiającego na terenie całego kraju (na zał. nr 3); - w przypadku realizacji dostaw przez Podwykonawców, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie w formie oświadczenia (załącznik nr 4) nazwy ... kancelarii jawnej: pok. 113, bud. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2007r o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213 bud. 13. 11.Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1744


Temat: Zasiłek chorobowy i macierzyński a DG
społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi ... ubezpieczeniem wypadkowym, określonym powołaną ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 stycznia 2003 r. zasady wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego są uregulowane przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=592


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz